MIÉRT JÖTT LÉTRE AZ EJA?

Az egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek terjesztése, a helytelen életmódhoz kapcsolódó betegségek kialakulásának esélyeinek csökkentése, megelőzése a társadalom minél szélesebb körében. A már egészségügyi ellátásra szoruló krónikus betegek életkörülményeinek javítása, a betegségükről szóló tájékoztatás. Az egészségügyi dolgozók és a betegek jogainak …

Bővebben...

MED. ET JUR. FOLYÓIRAT

MED. ET JUR. FOLYÓIRAT Egészségügyi jogi szakmai folyóirat, 2010 óta jelenik meg negyedévente.

Bővebben...

Felépítése, működése

Alapító:


Fábián László

Kuratórium:
elnök:
Dr. med. et jur. Szabados György
tagok:
Dr. med. et jur. Szabó András, Gyarmati Gábor

Felügyelő Bizottság:
elnök:
Kertész Balázs
tagok:
Dr. Geller Tamás, Stercel Károly


(Részlet az alapító okiratból.)

V. Az Alapítvány szervezet és működése

A./ Kuratórium

1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.
3. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.
4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.
5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma – az elnököt is beleértve – 3 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.
6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.
7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.
8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,
d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
g.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,
h.) A következő évi költségvetés elfogadására.
10. A Kuratórium határozatait minősített többségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tagja jelen van.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
12. A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány internetes honlapján történő, azonnali megjelentetésről.
13. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.
14. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.
15. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.
16. A Kuratórium tagjai:
a.) Elnök: Dr. Szabados György
b.) Tagok: Dr. Szabó Imre András
Gyarmati Gábor
17. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá-és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

B./ Felügyelő Bizottság

1. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele már az alapítás évében is, elérheti az ötmillió forintot, ezért az Alapító az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján rendelkezik Felügyelő Bizottság létrehozásáról.
2. A Felügyelő Bizottság létszáma: 3 fő. Tagjai csak büntetlen előéletű magánszemélyek lehetnek.
3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Alapítvány juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
4. Felügyelő Bizottság tagjai:
Elnök: Kertész Balázs
Tagok: Dr. Geller Tamás
Stercel Károly
5. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
6. A felügyelő szerv ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
7. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
8. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
9. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az Alapítvány képviselete

1. Az Alapítványt Dr. Szabados György képviselő önállóan jogosult képviselni.
2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog, az alapítvány mindenkori kuratóriumának bármelyik két tagját, vagy elnöke és egy tagját, jelenleg a V./A./16. bekezdésben megjelölt kuratórium elnöke és tagjai közül, bármelyik két személyt együttesen illeti meg.
3. Utalványozási joggal az Alapító Okirat V./A./16./a.)-b.) pontjában megjelölt kuratóriumi tagok bármelyike, ketten együttesen rendelkeznek.
4. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az alapítvány mindenkori kuratóriumának elnöke, jelenleg Dr. Szabados György képviselő gyakorolja.
5. Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okirat V./A./13. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

Vissza

X